Hva er skolehelsetjenesten?
Skolehelsetjenesten skal i følge forskrift FOR-2003-04-03-450 fremme barnets helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø og bidra til en helsefremmende livsstil.
Det er i hovedsak helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten. Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge. Noen ganger i halvåret er det skolelege på skolen.
Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe til med?

• Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.
• Fysiske plager; kartlegge, når bør lege kontaktes
• Vekst og utvikling; måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker omkring pubertet
• Syn og hørsel; syn- og hørselstest
• Støttesamtale med barnet når de møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg og sykdom etc.
• Hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc.

Det er særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig. Skolehelsetjenesten kan henvise til, og samarbeide med andre tjenester i samråd med barn og foreldre.

I tillegg tilbys rutineundersøkelser av høyde og vekt på 3. trinn og 8.trinn, samt vaksinering etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Vaksinasjonsprogram

Helsesøster har helseveiledning i elevgrupper og deltar på enkelte foreldremøter.

Helsesøster Solfrid Anita Kydland er tilstede på skolen hver mandag. Hun kan nås på tlf 910 05 364 alle dager eller e-post: solfrid.anita.kydland@sandnes.kommune.no

Les mer om skolehelsetjenesten på kommunens hjemmeside; Sandnes.kommune.no

Skolelege: Helsesøster formidler kontakt

Skolefysioterapeut: Helsesøster formidler kontakt