Telefonnummer til SFO: 488 85 517

Skolefritidsordningen (SFO)
– har et tilbud for barn i 1.-6. trinn alle skoledager om morgenen før 1. time og etter at skoledagen er slutt.
– er primært ute, men bruker gymsal/ kirketorg/ 1-2. trinns klasserom etter behov.
– det blir servert et enkelt måltid på SFO kl. 14.30.

For å skape et trivelig og trygt fritidstilbud for barna, syns vi det er viktig at virksomheten i SFO er preget av:
– fri lek, og rett til å velge selv
– organiserte aktiviteter
– struktur (regler og dagsrytme)
– grenser, trygghet, tilhørighet og omsorg
– anerkjennelse
– vennskap
– skikk og bruk
– og ikke minst å ha det moro

Oppholdstid:
Mandag – torsdag: kl. 13.30-16.30
Fredag: kl. 12.30-15.00
Morgen-SFO: Mandag – fredag: kl. 07.00-08.15

SFO inkluderer høstferie og vinterferie, samt juni og august utenom skolerute og utenom planleggingsdager. Det blir egne forhåndspåmeldinger til SFO i ferieuker.
Åpningstiden i ferier er: kl. 08.00-16.00 (fredag til kl. 15.00)

SFO-priser (pr. 01.08.2023):
Man betaler for 4, 10, 15 eller 20 timer/uke (betales månedsvis, 10 mnd/år, inkluder mat).
20 timer i uka: kr. pr. mnd: 2.830,-
15 timer i uka: kr. pr. mnd: 2.115,-
10 timer i uka: kr. pr. mnd: 1.400,-
4 timer i uka: kr. pr. mnd:       560,-
Oppsigelsestid: 1 mnd

Gratis kjernetid i SFO for 1-2.(3.) trinn, 12 timer pr. uke
Regjeringen har i statsbudsjettet innført 12 ukertimer gratis sfo for elever på 1. og 2. trinn (2. trinn gjelder fra 1.8.2023). Det betyr at inntil 12 uketimer trekkes fra på sfo-betalingen til denne gruppen. Skolen får utgiften refundert av Udir. Fra høsten 2024 utvides ordningen til å gjelde også for elever på 3.trinn (dvs. fra 1.8.2024).

Tilskudd til redusert foreldrebetaling på SFO på 1. – 4. trinn for lavinntektsfamilier
Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. Dersom en gjør det kan en søke om støtte.
Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelse), denne må legges ved søknaden du sender inn til skolen ved rektor. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.
Utdanningsdirektoratet har en tilskuddsordning for foreldre hvor foreldrebetaling for en SFO-plass skal bidra til at foreldrebetalingen for en SFO-plass ved frittstående grunnskoler maksimalt skal utgjøre 6 prosent av husholdets samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.
Søknadsfrist: 20. september inneværende år.