ORDENSREGLEMENT

for Vatneli skole og sfo*

Vedtatt i skolestyremøte 27.11.2019

Innledning:

Skolen er opprettet med formål å gi elevene en kristen utdanning i samsvar med Syvendedags Adventistkirkens tro og livsstil. Skolens visjon og kjerneverdier er:

Sammen mot målet! Kompetanse, respekt og kristentro.

Friskolelova, §3-9, danner grunnlaget for skolens ordensreglement. Ordensreglementet har til hensikt å fremme samarbeid, engasjement, helse, trivsel, læring, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet. Alle elever har rett til et godt skolemiljø i tråd med Opplæringslova §9 A.

På Vatneli skole skal vi:

 • Vise respekt for Guds ord og skolens kristne prinsipper.
 • Vise hensyn og respekt for hverandre.
 • Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen.
 • Møte presis og forberedt til timer og avtaler, og levere lekser og oppgaver til rett tid. Ved fravær fra undervisningen er elevene selv ansvarlige for å underrette seg om lekser/oppgaver som er gitt i fraværsperioden. Er eleven uforberedt må skriftlig melding hjemmefra vises faglærer.
 • Reise oss og hilse god morgen i første time.
 • Holde skolens område rent og ryddig.
 • Oppbevare penger og verdisaker på en forsvarlig måte.
 • Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, stelle pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell.
 • Følge IT-reglementet vedrørende bl.a. chromebook.
 • Ha med nødvendige læremidler og utstyr til timene.

På Vatneli skole er det ikke tillatt å:

 • Mobbe eller plage andre.
 • Bruke vold, slåss eller utføre andre handlinger som kan skade mennesker og materielle verdier.
 • Bruke eller oppbevare rusmidler, røyk eller snus.
 • Innta søtsaker (inkludert drikke), dersom ikke annet er avtalt med lærer.
 • Ta med seg våpen og farlige gjenstander på skolen.
 • Fuske på prøver eller levere inn avskrift.
 • Bruke datamaskinene/chromebookene til annet enn det skolen har bestemt.
 • Bruke/ha på mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr uten etter avtale med lærer.
 • Ta bilder av ansatte og elever uten samtykke, eller spre slike bilder uten samtykke.

Hvor oppholder vi oss på Vatneli?

 • I skoletiden skal elevene oppholde seg på skolens område hvis ikke annet er avtalt med lærer.
 • Elevene i de øverste klassene har lov å oppholde seg inne på anvist område før skolen starter.
 • Elevene har lov å bruke gymsalen for fysisk aktivitet og kirketorget for stillerom etter oppsatt plan i spisefriminuttene.
 • I friminuttene ellers skal elevene normalt være utendørs, bortsett fra når de spiser.

Trafikkforhold:

 • De som sykler til skolen, eller sykler under skolens arrangement, må bruke hjelm. Sykkel skal være i forskriftsmessig stand. Det skal ikke sykles med private sykler i friminuttene.
 • Elevene skal ikke krysse R-13 ved innkjøring til Vatneliveien (mangler fotgjengerovergang)
 • Det er kun tillatt å bruke sparkesykler og tråsykler i bestemte friminutt.

Fravær:*

 • Fravær skal meldes til skolen senest kl. 08.00 den dagen det gjelder. Permisjon for flere dager må søkes skriftlig 14 dager før fraværet. Ved sykefravær ut over 3 dager, kan skolen be om legeattest.

Tiltak ved brudd på ordensreglementet:*

Aktuelle refsingstiltak inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Muntlig/skriftlig advarsel/anmerkning fra lærer.
 • Muntlig/skriftlig advarsel fra skolens ledelse.
 • Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor, og evt. utføring av oppgaver.
 • Nedsatt karakter i orden og oppførsel.
 • Beslag av ulovlige gjenstander.
 • Oppbevaring ut skoledagen av mobiltelefon/elektronisk utstyr eller annet som kan forstyrre i skoletiden.
 • Pålegg om å rette opp skade som elever eventuelt har påført skolens eiendom eller eiendeler (eks. fjerne tagging).
 • Elever som har utført hærverk, kan også bli erstatningsansvarlig. Foresatte er erstatningspliktige etter skadeerstatningsloven.
 • Bortvisning fra skolen for inntil resten av dagen (1-7. trinn)/ inntil tre dager (8.-10. trinn), j.fr. friskolelova §3-10.
 • Politianmeldelse ved alvorlige forhold.
 • Ved fusk på prøver og avskrift fra andre vil eleven ikke få karakter på arbeidet. Oppførselskarakter kan bli nedsatt.
 • Ved ureglementert bruk av datamaskin/chromebook vil eleven bli utestengt for bruk av datamaskin i en periode som tilsvarer regelbruddet.
 • Skjerming for å beskytte andre elever og ansatte og/eller forhindre uønsket atferd. Henvisning til opphold på alternative steder og med annen tidsplan enn klassen vedr. timer og friminutt.
 • Elever som til tross for muntlige og skriftlige advarsler fortsetter å bryte skolens ordensregler, vil i særlige tilfeller måtte bli omplassert til en offentlig skole i hjemkommunen hvis hensynet til de andre elevene tilsier dette. Vedtak om å flytte eleven gjøres av elevens hjemkommune, og Fylkesmannen i Rogaland er klageinstans. (Jf. Opplæringsloven § 9A-12, Friskolelova § 2-4 og Forvaltningslova § 28).

Fremgangsmåte ved refsing:

Refsingstiltak foretas på lavest mulig nivå. Det vil si at den lærer som er nærmest regelbruddet, behandler saken. Skriftlige anmerkninger gis alltid til elevens kontaktlærer. Større saker meldes til skolens administrasjon.  Før det blir foretatt refsing, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som tar avgjørelsen. J.fr. Friskolelova §3-9, og Forvaltningslovens kap. IV og V (enkeltvedtak).

Klagerett:

Bortvisning og enkeltvedtak kan påklages etter Forvaltningslovens §28 (i kap. V) regler for dette. Fylkesmann er klageinstans. Klage formidles via skolens rektor.

Revisjon:

Ordensreglene vedtas av styret, dateres og revideres i hovedregelen hvert annet år. Elever og foresatte skal medvirke i utformingen av ordensreglene. J.fr. Forvaltningslovens §2.

______________

* Skolens ordensregler gjelder også for SFO. Unntatt er krav om fraværsmelding (trenger ikke søkes om, men ønskes varslet). Vedrørende sanksjoner er det heller ikke anledning til å bortvise barn i SFO-tiden.