KOMPETANSE - RESPEKT - KRISTENTRO

KOMPETANSE - RESPEKT - KRISTENTRO

Vi tilbyr utdanning og en skolehverdag tuftet på bunnsolide verdier. Vi jobber hardt for at hver enkelt elev skal trives og utvikle hele seg, ut fra sine unike forutsetninger. Høyt, men tilpasset læringstrykk gir gode resultater. Vi ser den enkelte elev og ønsker et tett samarbeid mellom hjem og skole.

KOMPETANSE

– BLI STERK PÅ LIVET –

KOMPETANSE

Kompetanse er en viktig verdi ved Vatneli skole. Høyt læringstrykk og faglige prestasjoner har derfor en tydelig prioritet. Hver enkelt elev, ut fra individuelle forutsetninger og personlighet, skal gis rammer for læring der det maksimale av potensialet kan bli realisert. Skolen legger derfor vekt på ulike læringsmetoder og har fokus på at resultatene teller. Vi følger offentlige lærerplaner, inkludert godkjent synliggjøringstillegg. Nasjonale prøver, eksamen og andre målinger er tilsvarende hos oss som i den offentlige skolen. Vi har gode rammebetingelser for tett og presis oppfølging av sterke og svake faglige sider hos den enkelte elev. Det er viktig at det som kartlegges og testes, omsettes i økt læringsutbytte. Skolen anerkjenner foreldre/foresattes viktige rolle i å fremme elevens faglige prestasjoner ved blant annet å signalisere positivt om at skolearbeid er viktig.

Kompetanse er imidlertid mer enn faglige prestasjoner. Høy sosial kompetanse fremmer livskvalitet, bidrar til et godt miljø og forbereder positivt til videre studier og yrkesliv. Skolen arbeider derfor kontinuerlig med å utvikle gode sosiale evner. De to andre av skolens tre prioriterte verdier, nemlig Respekt og Kristentro, løfter kompetanseforståelsen ytterligere frem da de omtaler rammene utdanningen ved skolen står i.

RESPEKT

– vi fremmer respekt i alle relasjoner for et godt lærings- og arbeidsmiljø –

RESPEKT

Ut fra overbevisningen om menneskets rett til et verdig liv som nedfelt i menneskerettighetene, og menneskets uendelige verdi som skapt i Guds bilde, er respekt en av våre tre kjerneverdier. Elever og ansatte vil ved å arbeide for å fremme respekt i alle relasjoner, fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø. Ved skolen vår mener vi det er spesielt viktig å vise gjensidig respekt for livssynsmangfoldet. Et viktig prinsipp når det gjelder respekt er uttrykt i den gylne regel: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem» (Matteus 7,12). Dette gjelder så vel i aktiv handling, som i det å ha respekt for andres rett til å mene og velge annerledes.

KRISTENTRO

– Grunnfestet i det kristne verdisynet –

KRISTENTRO

Vatneli skole er én av 11 grunnskoler i Norge som tilbyr adventistutdanning, som igjen er en del av en verdensomspennende privat utdanningsvirksomhet på 8.807 skoler og universiteter, og med 1.881.571 elever og studenter totalt (statistikk pr. 31.12.2018). Syvendedags Adventistkirken er en protestantisk-evangelisk kirke. Dette innebærer at Bibelen blir sett på som Guds inspirerte ord, og at mennesket blir frelst ved tro av nåde gjennom Jesu stedfortredende død på korset. Skolens kristne verdigrunnlag kommer regelmessig til uttrykk gjennom blant annet morgensamlinger, skolegudstjeneste, Absolutt 8ende og 9ende (leirskoler med fokus på verdier) og en rekke fritidstilbud i samarbeid med skolens eiere, Adventistkirkene i Sandnes og Stavanger. Siden mennesket er tilbøyelig til både godt og vondt, trener og stimulerer vi elevenes etiske sans slik at de kan foreta gode moralske valg for både seg selv og andre, gjennom blant annet Aktive Verdivalg på u-trinnet og Agression Replacement Training (ART). Forvaltningsperspektivet står sentralt: Livsførsel, bruk av naturressurser, grønt kosthold, et liv med fokus på tjeneste for andre, samt ansvar for å bli klar over sine egne evner og utvikle disse til glede for seg selv og andre. Skolens ansatte og elever engasjerer seg ikke minst aktivt i humanitært arbeid i samarbeid med ADRA Norge.

HVORFOR VATNELI?

Les hva foresatte og elever sier om skolen.
Vi ønsket en skole med mindre forhold, der hver enkelt elev ble sett og ikke bare var en i mengden. Vi ønsket en skole som ga mer mulighet for individuell oppfølging – også av de skoleflinke elevene. Vi ønsket en skole med kristne grunnverdier og trygge rammer.
Da vi valgte Vatneli skole var det fordi vi hadde hørt mye positivt fra andre som hadde hatt elever der. Barna var på noen «prøvedager » på skolen og likte seg svært godt.
Skolen lå gunstig til i forhold til å hente/bringe hjemmefra. Det er svært fleksible løsninger med SFO. Våre barn gleder seg til å gå på skolen hver dag. Vatneli skole er den beste skolen de kan ønske seg.

HEIDI WOLFF – FORELDER

Også skolesterke barn kan falle utenfor når utfordringene uteblir. Vi valgte Vatneli til våre barn og opplevde at deres forskjellige behov ble møtt på best mulig vis. Større lærertetthet og mindre klasser  har gjort at oppfølgingen ble bra og barna opplevde å bli sett. Vatneli skole har vært det beste valget for vår familie.

RENATE THUNEM – FORELDER

Jeg likte meg ikke på offentlig skole og begynte her sammen med lillesøsteren min. Først var jeg på  besøk i to dager, likte det og begynte. Det jeg liker mest med skolen, er at alle kjenner alle og har et godt forhold til hverandre, også lærerne. Jeg har alltid noen jeg kan være med, eldre eller yngre. Det blir som en stor familie. På en liten skole er det et tettere og bedre forhold mellom elevene. Jeg liker godt musikkskolen her, skolelunsj og mange turer. Hver uke har vi en ny verdi, og vi snakker om verdiene i timen. Vi lærer å bli glad i oss selv og andre. Hver morgen har vi andakt.

LARA MARIA – TIDLIGERE ELEV PÅ UNGSOMSSKOLEN

Jeg liker veldig godt å gå på Vatneli. Jeg liker godt å springe rundt og så liker jeg fotball. Jeg går på  Vatneli fordi det er en kristen skole. Her lærer vi om kristendommen og hvordan vi skal være gode mot  andre. Jeg liker å hjelpe andre. Har vært med familien min til Thailand og vært med på et hjelpeprosjekt.  Det heter Keep Girls Safe.

JONATHAN – ELEV PÅ SMÅSKOLEN

Da jeg gikk i 1.klasse, trivdes jeg ikke på skolen. Jeg var lei meg hver dag. Mamma sa jeg skulle prøve Vatneli. Jeg prøvde det og trivdes så godt. Det mest positive er at lærerne og elevene er så snille. Ingenting er negativt. Jeg gleder meg hver morgen til å gå på skolen. Miljøet er veldig bra. Det er så positivt rundt deg. Hvis noe dumt skjer, hjelper alle til. Jeg har lært mye om Bibelen. Dessuten lærer jeg mer når jeg har det bra. Det er mye bedre kontakt med lærerne, og de er våre venner.  Lærerne er med på ting, for eksempel spiller lærerne fotball med elevene.

MIRIAM – ELEV PÅ UNGDOMSTRINNET

På denne skolen lærer vi mer om kristendommen. Det er grønt og fint med mye fin natur her. Den  tidligere skolen var midt i byen. Jeg må ta tog og buss, men jeg har det best her. Da jeg kom på  skolen første dag, fant jeg venner med en gang. I Italia, mitt hjemland, har du mye respekt for læreren,  men her kan vi snakke med lærerne som en venn. Det aller beste er folkene her. Jeg lærer om nestekjærlighet og  tro på Gud og synes at det er viktig.

MATHIAS – ELEV PÅ UNGDOMSTRINNET

MØT VÅRT PERSONALE

Ledelse og administrasjon

Gullborg Johansen

kontorleder

Sindre Særheim

rektor

Bjørn Knutsen

assisterende rektor

Pedagogisk personell

Agnes Jaworska

lærer

kontaktlærer 3-4. trinn

Angelika H. Rosengren

lærer

Anita Bredesen

miljøterapeut/ lærer

Arne Leknes
Arne Leknes

lærer

Dina Helen Kalmens

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn

Henriette Aarsand

lærer

kontaktlærer 1- 2. trinn, leder SFO

Ida Marie Hofseth

miljøterapeut

Kenneth Raymond Lie

lærer og musikkskolelærer

Linda S. Nielsen

lærer

Lucia Glitza

miljøterapeut/ assistent

Marianne Tysseland

lærer

kontaktlærer 3-4. trinn/ spes.ped.lærer

Marie Sviland Haugen

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn

Nina Skoge

lærer

kontaktlærer 8-10. trinn

Olav Særheim

lærer

kontaktlærer 8-10. trinn

Stefania Checiches

lærer

Torgeir Leknes

lærer

Viviann Berglund

lærer

Andre ansatte skoledrift

Jarek Kejna

vaktmester

Mette Mellemstrand

kjøkken og renhold

Valdeia Nødland

assistent

SFO, renhold, kjøkken og eiendom

I permisjon

Elise T. Hetland

lærer

Siri Marie Bjørnsen

lærer