Forsiden   Visjon og verdier

Visjon og verdier

Vatneli skole er tuftet på bunnsolide verdier. Vi er ikke en verdinøytral skole.

Visjonen ”Sammen mot målet” signaliserer at vi ikke står alene i arbeidet om å realisere verdiene og målene.

Vi er avhengige av hverandre, for vekst og utvikling skjer i samhandling med andre.

Vi ønsker at elevene skal tilegne seg høy fagkompetanse

Kompetanse er en viktig verdi ved Vatneli skole. Høyt læringstrykk og faglige prestasjoner har derfor en tydelig prioritet. Hver enkelt elev, ut fra individuelle forutsetninger og unike personligheter, skal gis rammer for læring der det maksimale av potensialet kan bli realisert. Skolen legger derfor vekt på ulike læringsmetoder og har et klart fokus på at resultatene teller. Vi følger offentlige lærerplaner, inkludert godkjent tilpasning. Nasjonale prøver, eksamen og andre målinger er tilsvarende hos oss som i den offentlige skolen. Vi har gode rammebetingelser for tett og presis oppfølging av sterke og svake faglige sider hos den enkelte elev. Det er viktig at det som kartlegges og testes, omsettes i økt læringsutbytte! Skolen anerkjenner foreldre/foresattes viktige rolle i å fremme elevens faglige prestasjoner ved blant annet å signalisere positivt om at skolearbeid er viktig.

Kompetanse er imidlertid mer enn faglige prestasjoner. Høy sosial kompetanse fremmer livskvalitet, bidrar til et godt miljø og forbereder positivt til videre studier og yrkesliv. Skolen arbeider derfor kontinuerlig med å utvikle gode sosiale evner. De to andre av skolens tre prioriterte verdier, nemlig Respekt og Kristentro, løfter kompetanseforståelsen ytterligere frem da de omtaler rammene utdanningen ved skolen står i.

Vi ønsker at elevene skal ha respekt for seg selv,  andre og Gud

Ut fra overbevisningen om menneskets rett til et verdig liv som nedfelt i menneskerettighetene, og menneskets uendelige verdi som skapt i Guds bilde, er respekt en av våre tre kjerneverdier. Elever og ansatte vil ved å arbeide for å fremme respekt i alle relasjoner, fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø. Ved skolen vår mener vi det er spesielt viktig å vise gjensidig respekt for livssynsmangfoldet. Et viktig prinsipp når det gjelder respekt er uttrykt i den gylne regel: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem (Matteus 7,12). Det gjelder så vel i aktiv handling, som i det å ha respekt for andres rett til å mene og velge noe annet enn seg selv.

Vi ønsker at elevene skal bli kjent med en dypere mening med livet

Vatneli skole er én av 11 adventistdrevne grunnskoler i Norge, som igjen er en del av en verdensomspennende privat utdanningsvirksomhet på rundt 8000 skoler og universiteter, og med over 1,7 millioner elever og studenter totalt. Syvendedags-Adventistsamfunnet er et protestantisk-evangelisk kirkesamfunn. Dette innebærer blant annet at Bibelen blir sett på som Guds inspirerte ord, og at mennesket blir frelst ved tro av nåde gjennom Jesu stedfortredende død på korset. Skolens kristne verdigrunnlag kommer regelmessig til uttrykk gjennom blant annet morgensamlinger, skolegudstjeneste, Absolutt 9ende (alternativ undervisning til konfirmasjon) og ulike fritidstilbud i samarbeid med skolens eier. Siden mennesket er tilbøyelig til både godt og vondt, trener og stimulerer vi elevenes etiske sans slik at de kan foreta gode moralske valg for både seg selv og andre, gjennom blant annet Aktive Verdivalg på u-trinnet og Agression Replacement Training (ART) på 3-7. trinn. Forvaltningsperspektivet står sentralt: Livsførsel, bruk av naturressurser, grønt kosthold, et liv med fokus på tjeneste for andre, samt ansvar for å bli klar over sine egne evner og utvikle disse til glede for seg selv og andre. Skolens ansatte og elever engasjerer seg ikke minst aktivt i humanitært arbeid i samarbeid med Adra-Norge. Hvert år samler skolens elever inn betydelige beløp til arbeidet for en bedre og mer rettferdig verden gjennom sin tre dagers bøsseaksjon og Adra-markedet til jul. Engasjementet betyr mye for de som får hjelp i den tredje verden, men det betyr også mye positivt for alle i skolefamilien som er engasjert.

For mer informasjon om adventistene og Adra, se www.adventist.no, www.adventist.org, www.adranorge.no, www.adra.org.